Borup citronsyre 350 gram

Varenr.: 9012044

Borup citronsyre 350 gram

Varenr.: 9012044
  • Borup citronsyre bruges til afrensning af kobber og messing, afkalkning samt fjernelse af frugtsaftpletter
  • Kan afkalke vaskemaskine, opvaskemaskine samt toiletter
  • Indeholder 350 gram
49.95

Varebeskrivelse

Borup citronsyre 350 gram

Borup citronsyre 350 gram

Borup citronsyre kan anvendes til afrensning af kobber og messing, og den er effektiv til afkalkning af opvaskemaskine og vaskemaskine. Den fjerner også kalk i toilettet. Citronsyre fjerner også frugtsaftpletter fra tøj og tekstiler - her skal altid testes på et usynligt sted først. 

Indeholder 350 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af Pulver. (P261) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 350 gram
Mærke Borup
Type Citronsyre

Dokumentation