Borup cellulosefortynder 500 ml

Varenr.: 9012040

Borup cellulosefortynder 500 ml

Varenr.: 9012040
  • Borup cellulosefortynder anvendes til afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde
  • Den kan afrense og fjerne fedtstof inden maling, bruges til fortynding af celluloselak eller -maling samt rensning af pensler
  • Kan også fjerne genstridige pletter på tøj fra fx harpiks, græs, fedt og graffiti
  • Indeholder 500 ml
36.75

Varebeskrivelse

Borup cellulosefortynder 500 ml

Borup cellulosefortynder bruges til afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde. Inden malerarbejde kan den bruges til rensning og fjernelse af fedtstof inden maling, ligesom den også fjerner harpiks fra knaster. Bruges der celluloselak eller cellulosemaling, kan den bruges til fortynding og efterfølgende rengøring af pensler. 

Den kan også fjerne vanskelige pletter fra tøj. Det kan være pletter fra harpiks, græs, fedt og graffitti. Husk altid at teste på et usynligt sted først.

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare 
Meget brandfarlig væske og damp. (H225) 
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361) 
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+P310) Fremkald IKKE opkastning. (P331) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501) 
Oplysningspligtige indholdsstoffer: Toluen, Acetone, Butanon, Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 
Anden mærkning: EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Mærke Borup
Type Cellulosefortynder

Dokumentation