Borup cellulosefortynder 2,5 liter

Varenr.: 9012063

75,00/stk 30,00 pr. ltr
  • Borup cellulosefortynder anvendes til afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde
  • Den kan afrense og fjerne fedtstof inden maling, bruges til fortynding af celluloselak eller -maling samt rensning af pensler
  • Kan også fjerne genstridige pletter på tøj fra fx harpiks, græs, fedt og grafitti
  • Indeholder 2,5 liter

Borup cellulosefortynder 2,5 liter

Borup cellulosefortynder bruges til afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde. Inden malerarbejde kan den bruges til rensning og fjernelse af fedtstof inden maling, ligesom den også fjerner harpiks fra knaster. Bruges der celluloselak eller cellulosemaling, kan den bruges til fortynding og efterfølgende rengøring af pensler. 

Den kan også fjerne vanskelige pletter fra tøj. Det kan være pletter fra harpiks, græs, fedt og grafitti. Husk altid at teste på et usynligt sted først.

Indeholder 2,5 liter.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding (H373).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Indhent særlige anvisninger før brug (P201). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P330 + P331). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308 + P313). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).
 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke Borup
Type Cellulosefortynder