Borup cellulosefortynder 2,5 liter

Varenr.: 9012063

109,95/stk 43,98 pr. ltr

Til afrensning før maling, rensning af malergrej og fortyndning af maling og lak.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 24. jun 2019 12:22

Afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde. Fjerner også pletter på tøj fra harpiks, græs, fedt og grafitti på træværk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding (H373).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Indhent særlige anvisninger før brug (P201). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P330 + P331). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308 + P313). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).