Borup cellulosefortynder 2,5 liter

Varenr.: 9012063

79,50/stk 31,80 pr. ltr
  • Borup cellulosefortynder anvendes til afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde
  • Den kan afrense og fjerne fedtstof inden maling, bruges til fortynding af celluloselak eller -maling samt rensning af pensler
  • Kan også fjerne genstridige pletter på tøj fra fx harpiks, græs, fedt og grafitti
  • Indeholder 2,5 liter

Borup cellulosefortynder 2,5 liter

Borup cellulosefortynder bruges til afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde. Inden malerarbejde kan den bruges til rensning og fjernelse af fedtstof inden maling, ligesom den også fjerner harpiks fra knaster. Bruges der celluloselak eller cellulosemaling, kan den bruges til fortynding og efterfølgende rengøring af pensler. 

Den kan også fjerne vanskelige pletter fra tøj. Det kan være pletter fra harpiks, græs, fedt og grafitti. Husk altid at teste på et usynligt sted først.

Indeholder 2,5 liter.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen
eksponering ved indånding
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke Borup
Type Cellulosefortynder