Borup Bioethanol 5 liter

Varenr.: 9061953

Borup Bioethanol 5 liter

Varenr.: 9061953
  • Borup Bioethanol kan bruges til optænding i pejse og lamper, der er beregnet til bioethanol
  • Giver 100 % forbrænding af væsken, som ikke soder
  • Må kun hældes på en kold ovn/pejs/brænder
  • Der er 5 liter i dunken
139.00

Varebeskrivelse

Borup Bioethanol 5 liter

Borup Bioethanol er velegnet til optænding i pejse og lamper, der er beregnet til bioethanol. Borup Bioethanol er en eksklusiv, denatureret bioethanol til alle bioethanolovne, -pejse og -brændere.

 

Vigtigt

Hæld aldrig bioethanol på en tændt eller varm ovn/pejs/brænder. Bioethanol må kun hældes på, når ovnen/pejsen/brænderen er kold.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare  
Meget brandfarlig væske og damp. (H225) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Hold beholderen tæt lukket. (P233) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Type Bioethanol

Dokumentation

Info & guides