Borup Bio ethanol - 2,5 liter

Varenr.: 9030300

85,00/stk 34,00 pr. ltr
  • Borup bio ethanol til brug i biopejse, -ovne og -brændere
  • Giver 100% forbrænding af væsken, der ikke soder
  • Der er 2,5 liter, og det svarer til ca. 15 timers brændetid

Borup bio ethanol til biopejse

Bioethanol fra Borup er et spritprodukt, som kan bruges til indendørs brug i biopejse, bioovne og biobrændere. Bioethanolen giver 100% forbrænding af væsken, som ikke soder. Der er 2,5 liter i den, og det svarer til ca. 15 timers brændetid.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Type Bioethanol