Borup acetone 0,5 liter

Varenr.: 9012039

16,00/stk 32,00 pr. ltr
  • Borup acetone er et opløsningsmiddel til mange formål
  • Kan pletfjerne neglelak, løbestift og olie
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. mar 2019 6:22

Et opløsningsmiddel som egner sig til pletfjerning af neglelak, læbestift og olie. Produktet kan også fjerne celluloselak, lim samt rester efter klistermærker m.m.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Opbevares på et godt ventileret sted (P403). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).