Borup acetone 0,5 liter

Varenr.: 9012039

29,50/stk 59,00 pr. ltr
  • Borup acetone er et opløsningsmiddel, som egner sig til pletfjerning af fx neglelak, læbestift og olie
  • Kan også fjerne celluloselak, lim og rester efter klistermærker og til rensning af pensler
  • Indeholder 0,5 liter

Borup acetone 0,5 liter

Borup acetone er et opløsningsmiddel, som egner sig til pletfjerning af neglelak, læbestift og olie. Produktet kan også fjerne celluloselak, lim samt rester efter klistermærker mm. Prøv altid på et usynligt sted først. 

Acetone kan også bruges til at rense pensler, som efterfølgende vaskes i sæbevand. 

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Opbevares på et godt ventileret sted (P403). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,5 liter
Type Acetone
Mærke Borup