Borup acetone 0,5 liter

Varenr.: 9012039

18,00/stk 36,00 pr. ltr
  • Borup acetone er et opløsningsmiddel, som egner sig til pletfjerning af fx neglelak, læbestift og olie
  • Kan også fjerne celluloselak, lim og rester efter klistermærker og til rensning af pensler
  • Indeholder 0,5 liter

Borup acetone 0,5 liter

Borup acetone er et opløsningsmiddel, som egner sig til pletfjerning af neglelak, læbestift og olie. Produktet kan også fjerne celluloselak, lim samt rester efter klistermærker mm. Prøv altid på et usynligt sted først. 

Acetone kan også bruges til at rense pensler, som efterfølgende vaskes i sæbevand. 

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). 

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). 

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). 

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Type Acetone
Mærke Borup