Bioethanol - 2,5 liter

Varenr.: 9030300

74,95/stk 29,98 pr. ltr
  • Borup bioethanol til brug i biopejse, -ovne og -brændere
  • Giver 100% forbrænding af væsken, der ikke soder
  • Der er 2,5 liter, og det svarer til ca. 15 timers brændetid

Borup bioethanol til biopejse

Bioethanol fra Borup er et spritprodukt, som kan bruges til indendørs brug i biopejse, bioovne og biobrændere. Bioethanolen giver 100% forbrænding af væsken, som ikke soder. Der er 2,5 liter i den, og det svarer til ca. 15 timers brændetid.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

 

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Type Brændstof