Køb trygt dine julegaver hos os, vi bytter frem til 31. januar 2022 - husk blot kvitteringen

Bioethanol 11 x 3 liter - Decoflame

Varenr.: 9058142

799,00/stk 24,21 pr. ltr
  • Decoflame bioethanol er en kvalitets bioethanol, som kan bruges til inden- og udendørs bioethanolpejse
  • Den er fremstillet af organiske og miljøvenlige råvarer og udvundet af sukkerroer
  • Meget ren alkoholprocent på 96,5%, og den er uden duftstoffer eller olier, og den er lugt- og sodfri
  • Kasse med 11 stk. dunke á 3 liter - 33 liter i alt
  • Inkl. ventilhane til påfyldning

Decoflame bioethanol 11 x 3 liter

Decoflame bioethanol er en kvalitets bioethanol, som bruges som brændstof i inden- og udendørs bioethanolpejse uden skorsten. Det er brændbart sprit, som er fremstillet af organiske og miljøvenlige råvarer, og den er udvundet af sukkerroer. Bioethanolen har en meget ren alkoholprocent på 96,5%. Er hverken tilsat duftstoffer eller olier, og den er lugt- og sodfri. 

Bioethanol belaster ikke miljøet og nedbrydes biologisk. Undgå at fylde bioethanol på en varm pejs - den skal være afkølet før genopfyldning. 

Den sælges i kasser med 11 stk. dunke på 3 liter hver - i alt 33 liter bioethanol. Inkl. ventilhane til påfyldning. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Holdes utilgængeligt fra børn. Holdes væk fra varme, varmeoverflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da dunken eller etiketten. Læs etiketten før brug. Tag forholdsregler mod statisk afladning. Bær om nødvendigt beskyttelseshandsker og tøj, øjen- og ansigtsbeskyttelse. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevar beholderen tæt lukket. VED HUDKONTAKT: Fjern vædet tøj straks. Skyl huden med vand. VED ØJENKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det er muligt og nemt at gøre. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft og hold personen i ro i en behagelig vejrtrækningsposition. Bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende lokale og nationale regler.
 

Specifikationer

Indhold 11 x 3 liter
Type Bioethanol