Baythion D mod myrer 250 ml

Varenr.: 9034146

179,00/stk 716,00 pr. ltr
  • Baythion D bruges udendørs mod myre
  • Blandes i vand og udbredes på terrasser, fliser og langs mure
  • Du får 250 ml i en bøtte, som rækker til ca. 62,5 m2
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. feb 2019 8:26

Myremiddel til udvanding. For det bedste resultat anbefales det at vande direkte ned i myreboet.


  • Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
  • Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
  • RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208). 

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesanlæg (P501).