Basta vinylrens 500 ml

Varenr.: 9058717

Basta vinylrens 500 ml

Varenr.: 9058717
  • Basta vinylrens bruges til rengøring af vinyloverflader både ind- og udvendigt på bilen
  • Kan bruges til instrumentbræt, kofangere, pyntelister og andre dele af plastik og vinyl
  • Giver en ren overflade, som kan efterbehandles med Basta vinyl makeup
  • Må ikke anvendes på rat, pedaler, slidbaner og læder
  • Indeholder 500 ml
59.00

Varebeskrivelse

Basta vinylrens 500 ml

Basta vinylrens bruges til rengøring af vinyloverflader, både ind- og udvendigt på bilen. Den rengør nemt og effektivt instrumentbræt, kofangere, pyntelister og andre dele af plastik og vinyl. Giver en helt ren overflade, som er klar til efterbehandling med Basta vinyl makeup. Den må ikke anvendes på rat, pedaler, slidbaner og læder. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du vinylrens

Flasken rystes grundigt før brug, og den sprayes direkte på overfladen i et jævnt lag. Tør efter med en ren og tør klud. Test produktet på et ikke synligt sted før endelig behandling. Flasken opbevares stående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

P233 Hold beholderen tæt lukket. P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/ potentialudlignes. P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P370+P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørstof eller vandtåge til brandslukning. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilpleje
Type Vinylrens

Dokumentation