Basta vinylrens 500 ml

Varenr.: 9058717

59,95/stk 119,90 pr. ltr
  • Basta vinylrens bruges til rengøring af vinyloverflader både ind- og udvendigt på bilen
  • Kan bruges til instrumentbræt, kofangere, pyntelister og andre dele af plastik og vinyl
  • Giver en ren overflade, som kan efterbehandles med Basta vinyl makeup
  • Må ikke anvendes på rat, pedaler, slidbaner og læder
  • Indeholder 500 ml

Basta vinylrens 500 ml

Basta vinylrens bruges til rengøring af vinyloverflader, både ind- og udvendigt på bilen. Den rengør nemt og effektivt instrumentbræt, kofangere, pyntelister og andre dele af plastik og vinyl. Giver en helt ren overflade, som er klar til efterbehandling med Basta vinyl makeup. Den må ikke anvendes på rat, pedaler, slidbaner og læder. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du vinylrens

Flasken rystes grundigt før brug, og den sprayes direkte på overfladen i et jævnt lag. Tør efter med en ren og tør klud. Test produktet på et ikke synligt sted før endelig behandling. Flasken opbevares stående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo.jpg

Specifikationer

Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilpleje
Type Vinylrens