Basta tekstilrens 500 ml

Varenr.: 9058710

Basta tekstilrens 500 ml

Varenr.: 9058710
  • Basta tekstilrens bruges til rengøring af bilens tekstiler som fx indtræk og tæpper
  • Trækker hurtigt og effektivt skidt og snavs ud af emnet, og den bleger ikke og tørrer op uden pletter
  • Arbejdes ind i emnet med blød børste eller svamp, og der lægges pres på emnet under tørring
  • Tør efter med en ren, våd og blød svamp
  • Indeholder 500 ml
69.00

Varebeskrivelse

Basta tekstilrens 500 ml

Basta tekstilrens bruges til rengøring af bilens tekstiler som fx indtræk og tæpper. Den skummer let op og trækker hurtigt og effektivt skidt og snavs ud af emnet. Den bleger ikke og tørrer op uden at efterlade pletter.

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du tekstilrens

Støvsug emnet, inden du påfører tekstilrens. Flasken rystes grundigt før brug, og herefter påføres en passende mængde tekstilrens. Det arbejdes ind i emnet med en blød børste eller svamp. Læg pres på emnet under tørring og tør efter med en ren, våd og blød svamp. Behandlingen kan gentages efter behov. Sørg for god ventilation under tørring. Det anbefales at teste produktet på et ikke synligt sted før behandling. Skal opbevares opretstående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilinteriør
Type Tekstilrens

Dokumentation