Basta ruderens 500 ml

Varenr.: 9058713

Basta ruderens 500 ml

Varenr.: 9058713
  • Basta ruderens bruges til at rengør ruder, spejle, lygteglas og lignende på bilen
  • Den kan bruges både inde og ude
  • Fjerner effektivt trafikfilm, snavs, fedt, insekter, nikotinrester og andre urenheder fra overfladen
  • Ved brug udvendigt på bilen skal overfladen skylles grundigt inden brug
  • Indeholder 500 ml
49.00

Varebeskrivelse

Basta ruderens 500 ml

Basta ruderens bruges til at rengøre ruder, spejle, lygteglas og lignende på bilen. Den kan anvende både inde og ude. Ruderensen fjerner effektivt trafikfilm, snavs, fedt, insekter, nikotinrester og andre urenheder fra overfladen, som bliver efterladt ren og stribefri.

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du ruderens

Flasken skal rystes grundigt inden brug, og ruderensen sprayes direkte på overfladen i et jævnt lag, og den tørres efter med en ren, tør klud eller en papirserviet. Behandlingen kan genatages efter behov. Skal rensen bruges udvendigt, skylles overfladen grundigt, så den er fri for sand og andet løst snavs. Flasken skal opbevares stående, og det anbefales at teste produktet på et ikke synligt sted før endelig behandling. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilvask
Type Ruderens

Dokumentation