Basta maskinstart 250 ml

Varenr.: 9058068

Basta maskinstart 250 ml

Varenr.: 9058068
  • Basta maskinstart er en starthjælp til alle diesel- og benzinmotorer
  • Kan bruges til plæneklippere, kædesave, fræsere, biler og både
  • Sprayes direkte i luftindtaget og forsøg herefter at starte motoren - virker det ikke, kan forsøget gentages
  • Indeholder 250 ml
  • Advarsel! Må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer. Forsøg ikke at starte en druknet benzinmotor og brug aldrig chokeren ved start.
39.50

Varebeskrivelse

Basta maskinstart 250 ml

Basta maskinstart bruges som starthjælp til alle diesel- og benzinmotorer, og den kan anvendes til plæneklippere, kædesave, fræsere, biler, både og andre diesel- eller benzindrevne motorer. Maskinstart sprayes direkte i luftindtaget (luftfilter, indsugning eller karburator) i ca. 2-3 sekunder. Start herefter motoren eventuelt med et let tryk på gassen. Hvis motoren ikke starter, kan processen gentages, og hvis motoren efter flere forsøg ikke starter, bør tændingssystemet tjekkes.

Maskinstart er en spray, der skal rystes grundigt inden brug. Stå aldrig i nærheden af luftindtaget, når motoren starter.

ADVARSEL! Må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer. Forsøg ikke at starte en druknet benzinmotor og brug aldrig chokeren ved start.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Farlig ved indtagelse.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P210, Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211, Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251, Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P271, Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P410+P412, Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Mærke Basta
Produkttype Maskinstart
Passer til Motorer

Dokumentation