Basta isfjerner 500 ml

Varenr.: 9058720

Basta isfjerner 500 ml

Varenr.: 9058720
  • Basta isfjerner er god at have ved hånden, når det er frostvejr, for den fjerner nemt og effektivt is fra ruder, spejle og andre dele af glas
  • Kan bruges ved temperaturer helt ned til -35°C
  • Efterlader overfladen glat, isfri og uden ridser
  • Skader hverken lak, gummi eller plastik
  • Indeholder 500 ml
28.00

Varebeskrivelse

Basta isfjerner 500 ml

Basta isfjerner er god at have ved hånden, når det er frostvejr. Den fjerner hurtigt, nemt og effektivt is fra ruder, spejle og andre dele af glas. Den kan anvendes ved temperaturer helt ned til -35°C, Den efterlader overfladen glat, isfri og uden ridser. Den skader hverken lak, gummi eller plastik. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du isfjerneren

Løstsiddende sne fjernes, og herefter sprayes isfjerneren på den isnede overflade. Vent et øjeblik til isen er smeltet, og overfladen kan tørres af med en klud, isskraber eller bilens vinduesvisker. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P370+P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørstof eller vandtåge til brandslukning. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/ potentialudlignes. P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Isfjernerspray

Dokumentation