Basta forvask 500 ml

Varenr.: 9058722

Basta forvask 500 ml

Varenr.: 9058722
  • Basta forvask bruges til at fjerne mudder, vejsalt, fedt, trafikfilm, fugleklatter og harpiks, inden bilen skal vaskes
  • Minimerer risikoen for vaskeridser og kan bruges på lak, krom, glas og plast
  • Kraftig tilsmudsning og pletter kan bearbejdes med en blød klud eller svamp
  • Skyl efter med vand eller kør bilen i vaskehal
  • Indeholder 500 ml
29.00

Varebeskrivelse

Basta forvask 500 ml

Er bilen blevet rigtig beskidt, så anvend Basta forvask, inden du vasker bilen. Den fjerner effektivt mudder, vejsalt, fedt, trafikfilm, fugleklatter og harpiks, og den minimerer risikoen for vaskeridser. Den kan anvendes på lak, krom, glas og plast. Den kan bruges før bilvask, uanset om det er manuel bilvask eller i vaskehal. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du forvask

Flasken rystes grundigt før brug og spray den direkte på de beskidte områder, og lad den virke i 5 minutter. Kraftig tilsmudsning og pletter kan bearbejdes med en blød klud eller svamp. Skyl efter med vand eller kør bilen i vaskehallen. Det anbefales at teste produktet på et ikke synligt sted før behandling. Flasken skal opbevares stående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilvask
Type Forvask

Dokumentation