Basta fælgrens 500 ml

Varenr.: 9058709

Basta fælgrens 500 ml

Varenr.: 9058709
  • Basta fælgrens bruges til rengøring af alle typer fælge
  • Den er med farveindikator, så den skifter farve fra rød til mørkerød, når skidt og snavs er opløst
  • Den er syrefri og fjerner effektivt og skånsomt snavs, olie, bremsestøv og lignende
  • Undgå at ramme bremseskriver og bremsekomponenter med fælgrensen
  • Indeholder 500 ml
58.00

Varebeskrivelse

Basta fælgrens 500 ml

Basta fælgrens bruges til rengøring af alle typer af fælge. Den er med farveindikator, som betyder, at den skifter farve fra rød til mørkerød, når skidt og snavs er opløst. På den måde kan du nemt se, hvornår du skal skylle fælgrensen af igen. Rensen er syrefri og fjerner effektivt og skånsomt snavs, olie, bremsestøv og lignende fra overfladen, og den gør det uden at beskadige lak, vinyl, gummi eller plast. Fælgrensen er aktiv efter påføring. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du fælgrens

Fælgene må ikke være varme ved påføring af rensen. Fælgrensen sprayes på hele fælgen, men undgå at spraye på bremseskiver og andre bremsekomponenter. Rensen skal virke ca. 5-10 minutter, indtil farven skifter fra rød til mørkerød. Brug eventuelt en fælgbørste, indtil snavsen er løsnet. Rensen må ikke tørre ind på fælgen, så når farven er skiftet, skal den skylles af med højtryksrenser eller almindelig haveslange. Ved kraftig tilsmudsning kan behandlingen gentages om nødvendigt. Vask eventuelt efter med sæbevand. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. 
 

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilvask
Type Fælgrens

Dokumentation