Basta bremserens 500 ml

Varenr.: 9058726

Basta bremserens 500 ml

Varenr.: 9058726
  • Basta bremserens bruges til affedtning af bremse- og koblingsdele uden at skulle skille delene ad
  • Fjerner nemt og effektivt fedt, olie, bremsestøv og andet snavs
  • Udelukkende beregnet til rengøring af bremse- og koblingsdele og må ikke bruges på varme og våde overflader
  • Kan beskadige lak, gummi- og plastmaterialer, så det anbefales at teste produktet på et ikke synligt sted inden brug
  • Indeholder 500 ml
67.50

Varebeskrivelse

Basta bremserens 500 ml

Basta bremserens bruges til affedtning af bremse- og koblingsdele uden at skulle skille delene ad. Det er opløsningsmiddelbaseret og fjerner nemt og effektivt fedt, olie, bremsestøv og andet snavs uden at efterlade overfladen fedtet. Bremserens er udelukkende beregnet til rengøring af bremse- og koblingsdele og må ikke bruges på varme og våde overflader. Rensen kan beskadige lak, gummi- og plastmaterialer. Derfor anbefales det at teste produktet på et ikke synligt sted inden brug. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du bremserens

Dåsen rystes omhyggeligt inden brug, og den påføres i rigelige mængder på den snavsede overflade. Det skal virke et par minutter, inden der tørres af med en ren og tør klud. Behandlingen kan gentages ved genstridigt snavs. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

 

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilpleje
Type Bremserens

Dokumentation