Basta benzinadditiv 3-i-1 250 ml

Varenr.: 9058724

Basta benzinadditiv 3-i-1 250 ml

Varenr.: 9058724
  • Basta benzinadditiv 3-i-1 bruges til at forebygge, løsne aflejringer og beskytte benzinmotorer
  • Renser EGR-ventilen, brændstofsystemet og effektiviserer forbrændingen
  • Kan bruges til alle benzinmotorer herunder turbomotorer med direkte indsprøjtning samt til motorer med højt olieforbrug og V6/V8 motorer
  • Der bruges 250 ml til 40-50 liter benzin
  • Indeholder 250 ml
88.00

Varebeskrivelse

Basta benzinadditiv 3-i-1

Basta benzinadditiv bruges til effektivt at forebygge og løsne aflejringer i benzinmotorer med og uden turbo. Den fjerner effektivt aflejringer og normaliserer indsprøjtningsfunktionen, ligesom den modvirker tilsodning af cylinder, stempler, katalysator og ventiler, og det er med til at nedsætte forurening. Den renser EGR-ventilen, brændstofsystemet og effektiviserer forbrændingen, ligesom den optimerer luftblanding og motorgang. 

Der skal bruges 250 ml til 40-50 liter benzin. 

Kan bruges til alle benzinmotorer heriblandt turbomotorer med direkte indsprøjtning (TGDI - fx EcoBoost, TFSI, PureTech og Hybridbiler) samt til motorer med højt olieforbrug og V6/V8 motorer.

Indeholder 250 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H302+H332 Farlig ved indtagelse eller indånding. 
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P331 Fremkald IKKE opkastning. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 250 ml
Mærke Basta
Type Benzinadditiv
Bruges til Bilpleje

Dokumentation