Basta autoshampoo 2 liter

Varenr.: 9038631

Basta autoshampoo 2 liter

Varenr.: 9038631
  • Basta autoshampoo bruges til at vaske bil, campingvogn eller andre køretøjer
  • Den fjerner effektivt og skånsomt olie, snavs og trafikfilm og efterlader overfladen skinnende ren
  • Der skal bruges 50 ml autoshampoo til 10 liter vand
  • Der er 2 liter autoshampoo i beholderen
47.00

Varebeskrivelse

Autoshampoo til bilvask

Bastas autoshampoo har en god vaskeeffekt, når du vil vaske bilen fri for snavs og trafikfilm. Autoshampooen er drøj og økonomisk i brug og er tilsat afrindingsmiddel, så bilen er lettere at tørre af efter vask.

Inden vask skal bilens overflade skylles. Ryst flasken og hæld 50 ml shampoo i en spand med 10 liter lunkent vand. Vask derefter bilen med en svamp eller børste. Til sidst skal du skylle grundigt af med vand og tørre efter med enten et vaskeskind eller en microfiberklud, for at undgå kalkpletter.

Vær opmærksom på ikke at vaske bilen i direkte sollys eller på varme overflader.

Der er 2 liter autoshampoo i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2 liter
Type Autoshampoo
Mærke Basta
Bruges til Bilvask

Dokumentation