Basta alkylatbenzin 4-takt 5 liter

Varenr.: 9053276

Basta alkylatbenzin 4-takt 5 liter

Varenr.: 9053276
  • Basta alkylatbenzin er miljøbenzin, som indeholder færre urenheder end almindelig benzin
  • Dette er en 4-takt alkylatbenzin til 4-takt motorer, og der er 5 liter i dunken
  • Bruges til mindre motorer på haveredskaber, bådmotorer, knallerter og andre 4-takt motorer
  • Den øger motorens driftssikkerhed og levetid, og du vil opleve, at den er nemmere at starte, hvis maskinen har været ubrugt i længere tid fx over vinteren
  • Kan blandes med almindelig benzin, så tanken behøves ikke at blive tømt for at fylde alkylatbenzin på
134.00

Varebeskrivelse

Basta alkylatbenzin 4-takt til haveredskaber

Basta alkylatbenzin er miljøbenzin, som er god til haveredskaber, bådmotorer og knallerter, og ved at bruge alkylatbenzin vil motoren være renere indeni. Det gør, at motoren nemmere starter, hvis maskinen har været ubrugt over vinteren, som det er tilfældet med en plæneklipperen eller hækkeklipperen.

Dette er 4-takts alkylatbenzin, som bruges til 4-takt motorer. Den giver en renere forbrænding, sammenlignet med almindelig benzin, som øger driftssikkerheden og giver motoren en længere levetid.

Alkylatbenzin kan blandes med almindelig benzin, så du behøver ikke tømme tanken for at hælde alkylatbenzin på.

Der er 5 liter i dunken.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H224 Yderst brandfarlig væske og damp. 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P331 Fremkald IKKE opkastning. P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Specifikationer

Type Værdi
Passer til 4-takts-motorer
Produkttype Alkylatbenzin
Mærke Basta

Dokumentation