Autovoks 500 ml - Autozone

Varenr.: 9055427

52,00/stk 104,00 pr. ltr
  • Autovoks ‘Hurtig voks’ til polering af biler mm.
  • Beskytter mod snavs, vejsalt, nedbør og UV-stråler
  • Autovoksen er velegnet til alle laktyper

Beskyttende autovoks til bilen

Denne autovoks eller ´Hurtig voks` fra Autozone anvendes til polering af overflader på biler, lastbiler, campingvogne m.m. Voksen er med en speciel formulering med polymerharpiks, som gør den velegnet til alle laktyper og efterlader din bil skinnende blank.

Autovoksen beskytter effektivt lakken mod snavs, vejsalt, nedbør og påvirkning fra solens UV-stråler.

Sådan bruger du autovoksen

Vask bilen grundigt og lad den tørre, så lakken er helt tør inden påføring af voksen. Ryst derefter flasken grundigt og påfør voksen med en tør, blød klud på et mindre område ad gangen. Lad voksen tørre ind og polér den derefter af med en tør, ren og fnugfri klud.

Bemærk: Påfør aldrig voks i direkte sollys. Voksen må ikke påføres på glas, vinyl eller plastik. Test altid produktet på et ikke synligt sted, før endelig behandling.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 500 ml
Type Autovoks
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje