Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Autoplejesæt med 8 dele - Autozone

Varenr.: 9061624

98,00/stk
 • Komplet sæt fra Autozone med 8 rengøringsmidler/-artikler 
 • Til ind- og udvendig rengøring af bilen
 • Med disse produkter kan du effektivt rengøre fælge, ruder, vinyl og tekstiler
 • Sættet indeholder Fælgrens (500 ml), Tekstilrens (500 ml), Ruderens (500 ml), Vinylrens (500 ml), Insektfjerner (500 ml), en klud, en svamp og en spand (10 liter)

Autozone autoplejesæt med 8 dele

Dette sæt fra Autozone indeholder 8 dele, bestående af både rengøringsmidler og -artikler, der er ideelle til effektiv rengøring af bilen ind- og udvendigt. 

Sættet består af 5 forskellige Autozone sprays, en klud, en rengøringssvamp og en spand på 10 liter.

Sættet indeholder:

 • 1 stk. Fælgrens (500 ml): Til rengøring af alle typer fælge
 • 1 stk. Tekstilrens (500 ml): Universalrengøring til bilens tekstiler
 • 1 stk. Ruderens (500 ml): Rengøringsspray til ruder og spejle
 • 1 stk. Vinylrens (500 ml): Rengøring af vinyl- og plastdele ind- og udvendigt
 • 1 stk. Insektfjerner (500 ml): Fjerner nemt og effektivt indtørrede insekter
 • 1 stk. spand 10 liter
 • 1 stk. rengøringsklud
 • 1 stk. rengøringssvamp

 


Vær opmærksom på, at dette sæt indeholder faremærkede produkter:

Fælgrens

 

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Tekstilrens

 

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Ruderens

 

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Vinylrens

 

EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Kan udløse allergisk reaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

 

Insektfjerner

 

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket.
P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P370+P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørstof eller vandtåge til brandslukning. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 5 x 500 ml
Indhold 8 dele
Type Autoplejesæt
Mærke Autozone
Bruges til Bilvask