Aqua Rinse koncentreret toiletvæske 750 ml - Thetford

Varenr.: 9053323

89,00/stk
  • Thetford Aqua Rinse koncentreret toiletvæske bruges i skylletanken på kemiske og transportable toiletter
  • Giver rent skyllevand med mere jævn skylning
  • Den har en frisk duft af lavendel og forhindrer kalkaflejringer i tanken
  • Yderst effektiv og koncentreret
  • Indeholder 750 ml, der rækker til ca. 15 doseringer

Koncentreret toiletvæske til skyllevandstank

Thetford Aqua Rinse koncentreret toiletvæske bruges i skyllevandstanken på toiletter med skylletank. Det kan være et toilet i campingvognen eller båden, hvor der er skyllevandstank. Toiletvæsken giver rent skyllevand og mere jævn skylning, og den har en frisk duft af lavendel. Den forhindrer også, at der dukker kalk op i tanken

Den er yderst effektiv og koncentreret, og den indeholder 750 ml, der rækker til ca. 15 doseringer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P103 - Læs etiketten før brug. P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Specifikationer

Type Campingtoilet