Alfix rensevæske - 1 liter

Varenr.: 9610874

66,75/stk
  • Alfix rensevæske er et syrebaseret rensevæske, der er særligt velegnet til rengøring af sanitære områder
  • Fjerner kalk- og cementslør på fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål
  • I dunken er der 1 liter, som rækker til ca. 20-40 m²

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix grundrens - 1 liter

123,00 /stk

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

158,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix grundrens - 1 liter

123,00 /stk

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

158,00 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

347,75 kr.

Alfix rensevæske fjerner kalk- og cementslør

Alfix rensevæske til fjernelse af kalk- og cementslør på fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål. Alfix Rensevæske er et skånsomt surt rensemiddel med stor kalk- og smudsopløsende effekt, som ikke angriber krom eller rustfri stål. Fjerner cementslør fra nye fliser. Rensevæsken er også velegnet til sanitære områder. Leveres i 1 liter plastdunk, som rækker til ca. 20-40 m².


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare!

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE
opkastning.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages
straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P363: Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P405: Opbevares under lås.