Alfix rensevæske - 1 liter

Varenr.: 9610874

Alfix rensevæske - 1 liter

Varenr.: 9610874
  • Alfix rensevæske er et syrebaseret rensevæske, der er særligt velegnet til rengøring af sanitære områder
  • Fjerner kalk- og cementslør på fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål
  • I dunken er der 1 liter, som rækker til ca. 20-40 m²
83.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Alfix rensevæske fjerner kalk- og cementslør

Alfix rensevæske til fjernelse af kalk- og cementslør på fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål. Alfix Rensevæske er et skånsomt surt rensemiddel med stor kalk- og smudsopløsende effekt, som ikke angriber krom eller rustfri stål. Fjerner cementslør fra nye fliser. Rensevæsken er også velegnet til sanitære områder. Leveres i 1 liter plastdunk, som rækker til ca. 20-40 m².


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader 
P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P363: Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P405: Opbevares under lås. 

Alfix