Alfix PlaneMix gulvspartelmasse - 20 kg

Varenr.: 9029645

139,00/stk 6,95 pr. kg
  • Alfix PlaneMix gulvspartelmasse til finspartling og planering af undergulve
  • Til indendørs brug og velegnet til områder med topbelægning
  • Til lagtykkelser på 2-30 mm, og posen indeholder 20 kg

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix PlaneMix gulvspartelmasse - 20 kg

139,00 /stk

Alfix PlaneMixPrimer - 2,5 liter

199,00 /stk

Alfix Combifix - 20 kg

268,00 /stk

Alfix PlaneMix gulvspartelmasse - 20 kg

139,00 /stk

Alfix PlaneMixPrimer - 2,5 liter

199,00 /stk

Alfix Combifix - 20 kg

268,00 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

606,00 kr.

Gulvspartelmasse til finspartling fra Alfix - 20 kg

Selvnivellerende indendørs gulvspartelmasse til finspartling og planering af undergulve. Alfix PlaneMix 30 kan anvendes med en lagtykkelse på mellem 2-30 mm og har gode flydeegenskaber i tynde lag. Spartelmassen er specielt velegnet til gulve med efterfølgende topbelægning og må anvendes i vådrum, når der efterfølgende påføres en Alfix vådrumsmembran.

Spartelmassen har en meget lav emission, hvilket sikrer brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø. Produktet leveres i 20 kg FSC certificeret sæk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold 20 kg
Type Gulvspartelmasse
Inde/ude Inde