Alfix PlaneMix gulvspartelmasse - 20 kg

Varenr.: 9029645

Alfix PlaneMix gulvspartelmasse - 20 kg

Varenr.: 9029645
  • Alfix PlaneMix gulvspartelmasse til finspartling og planering af undergulve
  • Til indendørs brug og velegnet til områder med topbelægning
  • Til lagtykkelser på 2-30 mm, og posen indeholder 20 kg
169.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Gulvspartelmasse til finspartling fra Alfix - 20 kg

Selvnivellerende indendørs gulvspartelmasse til finspartling og planering af undergulve. Alfix PlaneMix 30 kan anvendes med en lagtykkelse på mellem 2-30 mm og har gode flydeegenskaber i tynde lag. Spartelmassen er specielt velegnet til gulve med efterfølgende topbelægning og må anvendes i vådrum, når der efterfølgende påføres en Alfix vådrumsmembran.

Spartelmassen har en meget lav emission, hvilket sikrer brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø. Produktet leveres i 20 kg FSC certificeret sæk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 kg
Type Gulvspartelmasse
Inde/ude Inde