Alfix gulvpleje - 1 liter

Varenr.: 9046828

139,00/stk
  • Alfix Gulvpleje er et kombineret vaske- og plejemiddel, som bruges til regelmæssig rengøring og pleje
  • Kan bruges på alle vaskbare gulve fx teglgulve, uglasseret keramik, marmor og natursten
  • Du får 1 liter i beholderen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix gulvpleje - 1 liter

139,00 /stk.

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

175,00 /stk.

Alfix grundrens - 1 liter

149,00 /stk.

Alfix gulvpleje - 1 liter

139,00 /stk.

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

175,00 /stk.

Alfix grundrens - 1 liter

149,00 /stk.

3 Varer valgt

Samlet pris:

463,00 kr.

Alfix gulvpleje til alle vaskbare gulve

Alfix gulvpleje er et effektivt rengøringsmiddel til alle vaskbare gulve fx teglgulve, uglasseret keramik, marmor og natursten samt til overflader behandlet med polish. Produktet indeholder voks. 

Der er flere fordele ved at anvende Alfix gulvpleje:

  • Rengører og plejer i en arbejdsgang
  • Giver dybde og fremhæver farve
  • Hurtig porefylder, der fjerner ruhed i overfladen
  • Giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm

Normaldosering: 1/4-1/2 dl til 10 liter vand og leveres i 1 liter plastdunk.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.(P301+P330+P331) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.  Skyl/brus huden med vand. (P303+P361+P353) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. (P363) Opbevares under lås. (P405) Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208)

Specifikationer

Indhold 1 liter
Bruges til Gulvvask
Type Rengøringsmiddel