Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

Varenr.: 9915149

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

Varenr.: 9915149
  • Alfix CeraFill 20 er en rustik fugemasse i lysegrå til anvendelse inde og ude
  • Bruges ved fx keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten
  • Til fugebredder på 5-20 mm
  • Der er 5 kg i posen
89.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Alfix CeraFill klinkefuge i lysegrå - 5 kg

Klassisk klinkefuge til keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten mv. Kan anvendes både inde og ude og giver en grovkornet og rustik fuge. Fugebredder fra 5-20 mm, og denne udgave er lysegrå.

Alfix CeraFill leveres i 5 kg FSC certificeret sæk, som er en miljøvenlig emballage. Samtidig har klinkefugen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 kg
Fugebredde 5 til 20 mm
Inde/ude Begge
Type Klinkefuge
Farve Lysegrå