Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

Varenr.: 9010130

164,00/stk 8,20 pr. kg
  • Alfix CeraFill 20 er en rustik fugemasse i lysegrå til anvendelse inde og ude
  • Bruges ved fx keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten
  • Til fugebredder på 5-20 mm 
  • Der er 20 kg i posen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

164,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

164,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

230,75 kr.

Alfix CeraFill klinkefuge i lysegrå - 20 kg

Klassisk klinkefuge til keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten mv. Kan anvendes både inde og ude og giver en grovkornet og rustik fuge. Fugebredder fra 5-20 mm, og denne udgave er lysegrå.

Leveres i 20 kg. FSC certificeret sæk, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har klinkefugen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt kan være faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold 20 kg
Fugebredde 5 til 20 mm
Inde/ude Begge
Type Klinkefuge
Farve Lysegrå