Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

Varenr.: 9010130

229,00/stk 11,45 pr. kg
  • Alfix CeraFill 20 er en rustik fugemasse i lysegrå til anvendelse inde og ude
  • Bruges ved fx keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten
  • Til fugebredder på 5-20 mm 
  • Der er 20 kg i posen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

229,00 /stk.

11,45/kg

Alfix rensevæske - 1 liter

83,00 /stk.

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

229,00 /stk.

11,45/kg

Alfix rensevæske - 1 liter

83,00 /stk.

2 Varer valgt

Samlet pris:

312,00 kr.

Alfix CeraFill klinkefuge i lysegrå - 20 kg

Klassisk klinkefuge til keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten mv. Kan anvendes både inde og ude og giver en grovkornet og rustik fuge. Fugebredder fra 5-20 mm, og denne udgave er lysegrå.

Leveres i 20 kg. FSC certificeret sæk, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har klinkefugen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt kan være faremærket:

  

Fare

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Specifikationer

Indhold 20 kg
Fugebredde 5 til 20 mm
Inde/ude Begge
Type Klinkefuge
Farve Lysegrå