Alfix CeraFill 20 klinkefuge - grå

Varenr.: 9010129

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - grå

Varenr.: 9010129
  • Alfix CeraFill 20 fugemasse giver en grovkornet, rustik fuge
  • Til brug ved fx keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten
  • Kan anvendes inde og ude og bruges til fugebredde fra 5-20 mm
  • Grå og 5 kg i posen
89.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Klassisk klinkefuge fra Alfix i grå

Alfix CeraFill 20 er en klassisk klinkefuge til keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten mv. Kan anvendes både inde og ude og giver en grovkornet og rustik fuge. Fugebredder fra 5-20 mm, og den er grå.

Klinkefugen leveres i 5 kg FSC certificeret pose, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har klinkefugen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 kg
Fugebredde 5 til 20 mm
Inde/ude Begge
Farve Grå
Type Klinkefuge