Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - 5 kg

Varenr.: 9010129

68,75/stk 13,75 pr. kg
  • Alfix CeraFill 20 fugemasse giver en grovkornet, rustik fuge
  • Til brug ved fx keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten
  • Kan anvendes inde og ude og bruges til fugebredde fra 5-20 mm
  • Grå og 5 kg. i posen
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. apr 2020 18:52

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - 5 kg

68,75 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix gulvpleje - 1 liter

109,00 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - 5 kg

68,75 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix gulvpleje - 1 liter

109,00 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

244,50 kr.

Klassisk klinkefuge fra Alfix i grå

Alfix CeraFill 20 er en klassisk klinkefuge til keramiske væg- og gulvklinker, rustikke fliser og natursten mv. Kan anvendes både inde og ude og giver en grovkornet og rustik fuge. Fugebredder fra 5-20 mm, og den er grå.

Klinkefugen leveres i 5 kg FSC certificeret pose, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har klinkefugen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold kg 5 kg
Fugebredde 5 til 20 mm
Inde/ude Begge
Farve Grå