Afløbsrens 2 poser a 233 g - GreenSwirl

Varenr.: 9064575

Afløbsrens 2 poser a 233 g - GreenSwirl

Varenr.: 9064575
  • Kraftfuld og effektiv afløbsrens fra GreenSwirl
  • Pakken indeholder 2 doseringsposer a 233 g
49.00

Varebeskrivelse

Afløbsrens 2 poser a 233 g - GreenSwirl

Kraftfuld og effektiv afløbsrens fra GreenSwirl. Pakken indeholder 2 doseringsposer a 233 g.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png

Fare

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

GreenSwirl logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2 x 233 g
Bruges til Afløb
Type Afløbsrens

Dokumentation