Ædeltræsolie klar 1 liter - Træfix

Varenr.: 9030974

99,00/stk
 • Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, hegn og udhæng
 • Det er en klar olie, som fremhæver træets åretegninger og struktur
 • Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet
 • Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter
 • Indeholder 1 liter

Træfix ædeltræsolie klar 1 liter

Denne Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn og lignende. Den er en klar, tyndtflydende træolie, som fremhæver træets åretegninger og struktur. Den giver en vandafvisende overflader og hindrer sprækkedannelser i træet. 

Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter, og den indeholder 1 liter. 

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar
 • Indhold: 1 liter
 • Rækkeevne på ru træ: ca. 5-7 m² pr. liter
 • Rækkeevne på høvlet træ: ca. 10-12 m² pr. liter
 • Berøringstør: ca. 4-6 timer
 • Overmalbar: ca. 24 timer

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Fare 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304), Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Undgå udledning til miljøet (P273)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331), Opbevares under lås (P405), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder 2-butanonoxim og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater

Specifikationer

Indhold liter 1 liter
Tørretid 4-6 timer
Rækkeevne 5-12 m²
Anvendelse Havemøbler og hegn
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix