A+ Sensitive Color parfumefri vaskemiddel - 2,2 liter

Varenr.: 9059221

79,00/stk 35,91 pr. ltr
  • A+ Sensitive Color er et parfumefrit vaskemiddel til kulørt tøj
  • Det er Svanemærket og flydende
  • Indeholder 2,2 liter

A+ Sensitive Color parfumefri vaskemiddel

A+ Sensitive Color er et parfumefrit vaskemiddel til kulørt tøj. Vaskemidlet er Svanemærket, og det er flydende.

Indeholder 2,2 liter.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten P102: Opbevares utilgængeligt for børn P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Specifikationer

Indhold 2,2 liter
Type Vaskemiddel
Bruges til Vasketøj