A+ Fresh Flowers vaskemiddel - 22 kapsler

Varenr.: 9059220

79,00/stk
  • A+ Fresh Flowers vaskemiddel i kapsler
  • Med 4 kamre, som giver effektiv pletfjernelse, rengør i dybden og bevarer tøjets farver
  • Med frisk duft af blomster
  • Indeholder 22 kapsler

A+ Fresh Flowers vaskemiddel - 22 kapsler

A+ Fresh Flowers er vaskemiddel i kapsler. Kapslerne har 4 kamre, som bidrager med effektiv pletfjernelse, rengøring i dybden og bevarelse af tøjets farver. Vaskemiddel har en duft af friske blomster. 

Indeholder 22 kapsler.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H315 - Forårsager hudirritation
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten P102: Opbevares utilgængeligt for børn P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med reglerne om farligt affald eller emballage og emballageaffald henholdsvist.

Specifikationer

Indhold 22 kapsler
Type Vaskemiddel
Bruges til Vasketøj