Weber fliseklæb - 15 kg

Varenr.: 9040650

69,95/stk 4,66 pr. kg
  • Fleksibiliseret fliseklæb fra Weber til klæbning af de fleste fliser og klinker på gulv og væg
  • Bruges indendørs og kan anvendes i både våde og tørre rum samt med og uden gulvvarme
  • Der er 15 kg i en pose, og der skal bruges 2-4 kg pr. m²
Udsolgt i butik
Lagerstatus blev indlæst sidst: 27. jun 2019 14:21

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Weber fliseklæb - 15 kg

69,95 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix Seal-Strip tætningsbånd

399,00 /stk

Weber fliseklæb - 15 kg

69,95 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix Seal-Strip tætningsbånd

399,00 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

535,70 kr.

Weber fliseklæb til opsætning af fliser og klinker

Weber fliseklæb bruges til montering og klæbning af de fleste typer fliser og klinker på gulve og vægge i både våde og tørre rum samt med og uden gulvvarme. Den kan anvendes til fx fliser, klinker, mosaik og granitkeramik. Den bør ikke anvendes til fliser, som er følsomme overfor farvegennemtrængning som glasmosaik og terrazzofliser, ligesom den heller ikke er velegnet til storformatfliser. Det er en støvreduceret, fleksibiliseret og plastforstærket fliseklæb. Den er MK godkendt. Derer 15 kg i en pose.

Forbrug: 2-4 kg pr. m².

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P362 Alt tilsmudset tøj tages af.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.