Click & Collect kan afhentes indenfor 24 timer i din lokale butik. Læs venligst vores Click & Collect betingelser her >

PU skum til vinter/helårs brug 500 ml - Stabile

Varenr.: 9050088

30,00/stk 60,00 pr. ltr
  • Stabile U skum til brug året rundt, og den er specielt velegnet til brug i koldt vejr ned til -10°C
  • PU skum bruges til tætning af fuger og forskellige huller
  • Hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller
  • Indeholder 500 ml

Stabile PU skum til brug hele året

Denne PU skum fra Stabile kan bruges året rundt, og den er særligt velegnet til brug i koldt vejr helt ned til -10°C. PU skum bruges til tætning af fuger og forskellige huller, og den hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller. Bør ikke anvendes til fyldning af huller, som ikke kan ses.

PU skum kan påføres på fugtige og isfrie overflader, og det er vigtigt, at der er god ventilation, når du bruger PU skum. Fugerne bør kun fyldes halvt op, da PU skummet udvider sig til mere end det dobbelte af sin volume efter påføring.

Produktdetaljer

  • Indhold: 500 ml
  • Arbejdstemperatur: 5-30°C
  • Dåsen bør have stuetemperatur før brug (ca. 20°C)
  • Tørretid: Overfladen tørrer på 25-40 minutter
  • Hærdning: Skummen er gennemhærdet efter ca. 24 timer ved 20°C/55% RF
  • Opbevaring: Dåsen skal lagres stående, tørt og frostfrit ved 5-25°C

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

        

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Farlig ved indånding. (H332)
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)
Kan skade børn, der ammes. (H362)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Indånd ikke spray. (P260). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Type PU fugeskum
Mærke Stabile