Protox AbScent lugtsanering

Varenr.: 9048425

194,00/stk
 • Protox AbScent® bruges til luftsanering, hvor dårlig lugt bliver fjernet
 • Velegnet til biler, både, campingvogne og i hjemmet
 • Kan fjerne lugten efter tobak, røg (efter brand), mug/skimmel eller døde dyr
Kan bestilles i butik – bemærk fragt kan tillægges
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. dec 2018 kl. 14:26

Protox AbScent® fjerner dårlig lugt

Protox AbScent® fjerner dårlig lugt efter fx røg, tobak, mug/skimmel, døde dyr og fisk. Brug den i kældre, bilen eller campingvognen og få lugten væk. AbScent® virker ved, at den frigiver klordioxid i meget små mængder, og som nedbryder og fjerner den dårlige lugt. Den afgiver altså ikke en duft for på den måde at maskere den dårlige lugt, men fjerner lugtstofferne, som er årsagen til, at det lugter dårligt.

Sådan anvender du Protox AbScent®

Lugtfjerneren leveres i en forseglet alupose, som åbnes, indtil man når den hvide inderste emballage. Den kan lægges i en skål eller hænges op og så fjernes lugten. Det er dog vigtigt, at du selv fjerner kilden til lugten, og det kan i svære tilfælde være nødvendigt at afvaske væggene inden med fx Protox Hysan® (varenr. 9048421, 9048424 og 9048426).

Se desuden videoen om anvendelse.

Hvor mange poser med Protox AbScent®, du skal anvende, afhænger af rummets størrelse. Her anbefaler Protox:

 • Både, biler, campingvogne, loftsrum osv under 20 m3 - 1 pose
 • Rum under 20 m2 - 1 pose
 • Rum på 20-40 m2 - 2 poser
 • Rum over 40 m2 - flere poser

Protox AbScent®-poser må ikke lægges direkte på et bord, en hylde eller i nærheden af metaller, fordi de kan blege eller forårsage korrosion.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brugen af Protox AbScent®

 • Opbevares utilgængeligt for børn
 • Hvis AbScent®-posen beskadiges fx ved åbning, skal den kasseres og smides i en skraldespand udendørs
 • Må ikke komme i direkte kontakt med vand eller fugt
 • Må ikke anbringes i direkte sollys
 • Må ikke anbringes ovenpå eller i nærheden af en varmekilde
 • Sørg for god plads omkring posen for at undgå blegningseffekter
 • Udsæt ikke posen for andre stoffer, herunder syrer, rengøringsmidler mv. Under uheldige omstændigheder kan der udvikles giftig gas
 • Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler
 • Længere ophold i rum med AbScent® skal undgås, og personer med åndedrætsproblemer, astmatikere og børn skal ikke opholde sig i rum med AbScent®

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

        

Fare
Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. (H271)
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)
Farlig ved hudkontakt eller indånding. (H312/332)
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305/351/338)
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P310-A)
Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.(P371/380/375)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.