Pattex Silikonefjerner, 80 ml

Varenr.: 9042569

89,95/stk 1.124,38 pr. ltr

Fjerner hærdede og uhærdede silikonefuger. Fjerner din gamle silikone uden at skade andet materiale. Drypfri gel-konsistens.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 27. jun 2019 0:16

Med dette produkt kan du fjerne hærdet og uhærdet silikone uden at skade andet materiale. Silikonefjerneren har en drypfri gel-konsistens, som gør den meget let at påføre lodrette overflader. Den kan anvendes på alle almindelige overflader i køkken og bad såsom glas, aluminium, PVC, metal og klinker.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Brandfarligt fast stof. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke damp. Bær beskyttelseshandsker /øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.