Mineralsk terpentin 2,5 liter

Varenr.: 9040793

48,00/stk 19,20 pr. ltr

Organisk opløsningsmiddel til fortynding af træbeskyttelse eller oliemaling. 2,5 liter.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. apr 2019 21:51

Mineralsk terpentin. Anvendes bl.a. til fortyndelse af alkydmaling og træbeskyttelse samt rengøring af pensler.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

      

Fare

Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. 

stabile.jpg