Lappesæt med værktøj

Varenr.: 9039828

10,00/stk

Cykellappesæt med værktøj. 1 multitopnøgle, 2 dækjern og 1 metalrasp samt 5 selvvulkaniserende lapper i forskellige størrelser, 2 stk. ventilgummi, 2 ventilhætter og 1 tube lim med 6 g lim.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 10. dec 2018 kl. 6:21

Komplet og kompakt sæt med alt, hvad der behøves til lapning af cykler. Æsken indeholder 1 multitopnøgle, 2 dækjern og 1 metalrasp samt 5 selvvulkaniserende lapper i forskellige størrelser, 2 stk. ventilgummi, 2 ventilhætter og 1 tube lim med 6 g lim.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

         

Fare

H224 Yderst brandfarlig væske og damp    
H315 Forårsager hudirritation    
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed    
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering    
H361  Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn    
H411  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten    
P102 Opbevares utilgængeligt for børn    
P210-å Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ikd og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 
P280  Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse    
P405 Opbevares under lås    
P501-A Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler

Rawlink_logo_black_a_auto.jpg