Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Klæbemørtel/ankermasse 280 ml grå

Varenr.: 9053707

109,95/stk 392,68 pr. kg
  • Klæbemørtel/ankermasse til fastgørelse af gevindstænger i beton
  • Den har en høj styrke og kan anvendes i urevnet beton, gasbeton samt hule og massive mursten
  • Kan bruges i fx stål- og metalkonstruktioner, skinnesystemer og gevindstangs- og armeringsjernstilslutninger
  • Klæbemørtlen forsegler det borede hul helt og kan bruges inde og ude
  • Den er grå og indeholder 280 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. apr 2020 9:22

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Klæbemørtel/ankermasse 280 ml grå

109,95 /stk

Fugepistol sammenklappelig - Stabile

29,95 /stk

Klæbemørtel/ankermasse 280 ml grå

109,95 /stk

Fugepistol sammenklappelig - Stabile

29,95 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

139,90 kr.

Klæbemørtel/ankermasse i grå 280 ml

Denne klæbemørtel/ankermasse bruges til fastgørelse/indlimning af gevindstænger i beton. Injektionslimen har en høj ydeevne, og den kan anvendes i urevnet beton, gasbeton, samt hule og massive mursten. Den bruges fx i stål- og metalkonstruktioner, skinnesystemer, facader, markiser, gevindstangs- og armeringsjernstilslutninger. Klæbemørtlen forsegler det borede hul helt.

Limen består af metacrylatharpiks, hærder og mineralske tilslag, og den er uden styren og epoxy. Den har en lav MAL-kode (00-4), dvs. næsten lugtfri. Klæbemørtlen har en holdbarhed på 18 måneder, og den er BREEAM certificeret.

Den er grå, og der er 280 ml i den. Kan bruges både inde og ude.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

EUH208 Indeholder DIBENZOYLPEROXID. Kan udløse allergisk reaktion. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P264 Vask hænderne grundigt efter brug. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et bortskaffelsescenter i henhold til lokal lovgivning.

Simpson_logo.jpg

Specifikationer

Indhold 280 ml
Type Klæbemørtel
Mærke Simpson StrongTie