Hobbymaling SØLVBRONZE 100 ml. fra Scandia

Varenr.: 9035794

49,95/stk 499,50 pr. ltr

Halvblank emaljemaling til indendørs brug.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 14. nov 2018 kl. 21:52

Hobbymaling til mange formål. Kan anvendes på mange forskellige overflader, dog skal der grundes med en primer inden der males på metal, da hobbymalingen ikke beskytter mod rust. Fås i flere forskellige farver. 100 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.  Advarsel