Grundrens ude & inde 1 liter fra Luxi

Varenr.: 9037828

24,95/stk

1 liter

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 16. jun 2019 20:21

Anvendes til rengøring inden viderebehandling ude og inde. 1 liter
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  Advarsel
 

LUXI.jpg