Grand Prix Limspray 300 ml.

Varenr.: 9028488

39,95/stk 133,16 pr. ltr

Universal limspray til mange formål

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. mar 2019 8:24

Til permanent sammenklæbning af papir, karton, oasis, træ, tekstiler og visse typer plastik.
300 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Advarsel

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F.