Fix-Basic+ forankringsmasse 300 ml

Varenr.: 9041170

109,95/stk 366,50 pr. ltr

Inkl. 2 blanderør. 300 ml

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 21. mar 2019 16:24

Til forankring af gevindstænger, armeringsjern og lign. Bruges med almindelig stempel fugepistol. ETA-godkendelse - option 7.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.