Eddikesyre 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049046

17,00/stk
  • Stabile eddikesyre bruges til afkalkning af fx kaffemaskiner og elkedler
  • Kan også anvendes til rengøring af fliser med kalkaflejringer eller cementslør
  • Indeholder 1 liter

Eddikesyre til afkalkning og rengøring af fliser

Stabile eddikesyre 32% anvendes til afkalkning af fx kaffemaskiner, elkedler og dampstrygejerne. Eddikesyre er også velegnet til rengøring af fliser med kalkaflejringer eller cementslør.

Afkalkning: Her blandes 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Husk at køre kaffemaskinen igennem med rent, koldt vand minimum 3 gange efter afkalkningen. Elkedel og dampstrygejern rengøres ligeledes grundigt med rent vand efter afkalkning.

Rengøring af kalkaflejringer: Her blandes 1 del vand til 4 dele eddikesyre. Skyl efter med rent vand.

Rengøring af cementslør fra fliser: 1 del eddikesyre til 20 dele vand. Efter opsætning af fliser til rengøring af cementslør.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Eddikesyre
Mærke Stabile