Bremsevæske DOT 4 500 ml - Ardeca

Varenr.: 9050100

36,95/stk 73,90 pr. ltr
  • Ardeca bremsevæske DOT 4 til hydrauliske bremsesystemer
  • Den giver en høj kemisk stabilitet og har en god modstand mod dannelse af aflejringer
  • Der er 500 ml i beholderen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 12. nov 2018 kl. 21:51

DOT 4 bremsevæske fra Ardeca på 500 ml

Ardeca bremsevæske DOT 4 er beregnet til hydrauliske bremsesystemer. Sammensætningen i den giver en høj kemisk stabilitet, og den har en god modstand mod dannelse af aflejringer. Meget god stabilitet mod oxideringer, og den er kompatibelt med alle materialer i kredsløbet.

Den er ikke beregnet til systemer, hvor der kræves mineraloliebaserende vækser (LHM).

Der er 500 ml i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P264 Vask eksponeret hud grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Ardeca_logo.jpg