Borup universal husvask

Varenr.: 9044879

69,00/stk 27,60 pr. ltr

Grundrengøringsmiddel til alle udendørs overflader som f.eks. facader, fliser, hegn, garager, malede overflader mm.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 24. maj 2019 20:21

Et effektivt grundrengøringsmiddel der hurtig opløser almindeligt skidt og snavs.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P 313). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).