Borup husholdningssprit 93% denatureret 0,5 liter

Varenr.: 9012043

17,15/stk 34,30 pr. ltr

93% denatureret 0,5 liter

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. jun 2019 0:16

Husholdningsprit (denatureret) til pletfjerning af kuglepen, pudsning af vinduer m.m.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).