Baythion D mod myrer

Varenr.: 9028276

129,00/stk 1.290,00 pr. ltr
  • Baythion D bruges udendørs mod myre
  • Blandes i vand og udbredes på terrasser, fliser og langs mure
  • Du får 100 ml i en bøtte, som rækker til ca. 25 m2
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 22. mar 2019 10:22

Baythion D anvendes til bekæmpelse af myrer udendøre. Midlet iblandes vand og udbredes på terrasser, fliser og langs mure. Skader ikke prydplanter, men må ikke anvendes i jord hvor der dyrkes afgrøder. Langtidsvirkende og meget effektivt, og kan anvendes hvor børn og husdyr færdes. 100 ml (rækker til 25 m²).


  • Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
  • Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
  • RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail
    kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesanlæg (P501).